ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน (ข้อกำหนด) เหล่านี้สำหรับการเข้าเยี่ยมชม Hino Motors Sales (Thailand) Ltd. (hinothailand.com) (เว็บไซต์) และเว็บไซต์ของกลุ่มบริษัทในเครือ (เว็บไซต์ย่อย) ที่มีการลิงก์เอกสารทั้งทางตรงและทางอ้อมถึงเว็บไซต์ การเยี่ยมชมเว็บไซต์ย่อยให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของเว็บไซต์นั้น ๆ แต่ถ้าหากข้อกำหนดของเว็บไซต์ย่อยแตกต่างจากข้อกำหนดเหล่านี้ ให้ถือข้อกำหนดของเว็บไซต์ย่อยเป็นหลัก

1.สิทธิความเป็นเจ้าของตามกฎหมายและข้อจำกัดในการใช้

เนื้อหาทุกอย่างในเว็บไซต์นี้ หรือในเว็บไซต์ย่อย และลิขสิทธิ์ทุกอย่าง เครื่องหมายการค้า สิทธิทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา เป็นของ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัทฯ") หรือเจ้าของเนื้อหานั้น ๆ เนื้อหาเหล่านี้ไม่สามารถถูกนำไปใช้ ลอกเลียน แก้ไข แปลความ แจกจ่าย หรือการประยุกต์ใช้อื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ หรือเจ้าของเนื้อความนั้น บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะเพิ่ม ลบ หรือปรับเปลี่ยนข้อกำหนด หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ย่อยอื่น ๆ ได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องมีการประกาศแจ้งล่วงหน้า

2.การสละสิทธิ์การรับประกันเนื้อหา

เนื้อหาต่าง ๆ ในเว็บไซต์ หรือในเว็บไซต์ย่อยถูกจัดทำขึ้นโดยไม่มีการรับประกันว่าเนื้อหาต่าง ๆ นี้จะปราศจากข้อผิดพลาด บริษัทฯจะใช้ความพยายามเต็มความสามารถในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยในเว็บไซต์ แต่ไม่รับประกันถึงความถูกต้อง สมบูรณ์แบบ และ/หรือ การตรงต่อเวลา

3 .การสละสิทธิ์รับประกันเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงภายนอก

บริษัทฯไม่ใช่ผู้ดำเนินการ หรือดูแลเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงไปถึง (เว็บไซต์เชื่อมโยง) ทั้งทางตรงและทางอ้อม การอ้างถึงเว็บไซต์เชื่อมโยงอื่น ๆ หรือผลิตภัณฑ์ Third Party หรือการบริการในเว็บไซต์ย่อย หรือจากเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงไปถึง บริษัทฯสละสิทธิ์ทางกฏหมายในการเข้าถึงและใช้เว็บไซต์เชื่อมโยงเหล่านั้น

4 .จำกัดของการรับผิดชอบทางกฎหมาย

บริษัทฯไม่รับผิดชอบทางกฎหมายทั้งทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ ผลสืบเนื่อง การลงโทษ หรือความเสียหายอื่น ๆ (รวมถึง, แต่ไม่จำกัดใน, การสูญเสียทางเศรษฐกิจ, การสูญเสียผลตอบแทน, การสูญเสียรายได้, การสูญเสียข้อมูล) อันเนื่องมาจากการเข้าถึง หรือไม่สามารถเข้าถึงตัวเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ย่อย หรือเว็บไซต์เชื่อมโยง ถึงแม้ว่าจะได้รับคำแนะนำในความเป็นไปได้ของความเสียหายนั้น ๆ

5 .เนื้อหาที่ถูกส่งมา

เนื้อหา ข้อมูล หรือความคิดต่าง ๆ ที่ผู้ใช้ส่ง หรือประกาศบนเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ย่อย (เนื้อหาที่ถูกส่งมา) ให้ถือว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ และทางบริษัทฯไม่มีพันธะข้อผูกมัด รวมถึงพันธะต่อการปิดเนื้อหาเป็นความลับต่อเนื้อหาที่ถูกส่งมาเหล่านี้

6 .การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่น

บริษัทฯ อนุญาตให้มีการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ได้ ภายใต้นโยบายต่อไปนี้

  • เว็บไซต์ที่จะเชื่อมโยงมาต้องไม่ทำให้บริษัทฯ เสื่อมเสีย หรือทำลายชื่อเสียง หรือประกอบด้วยเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
     
  • เว็บไซต์ที่จะเชื่อมโยงมาต้องไม่สร้างเฟรมครอบเนื้อหาของบริษัทฯ หรือวิธีใด ๆ ที่ทำให้แสดงว่าเนื้อหานั้นไม่ได้เป็นของบริษัทฯ
     
  • จะต้องใช้ชื่อบริษัท และกลุ่มบริษัทอย่างถูกต้อง

การอนุญาตให้เชื่อมโยงนี้ จะสิ้นสุดทันทีหากมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขการใช้งานใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ หรือในเว็บไซต์ย่อย เมื่อมีการยกเลิกการอนุญาตลิงก์เชื่อมโยงต่าง ๆ ถึงบริษัทฯ จะต้องถูกลบออก

7 .ความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากท่านไว้เป็นความลับและปลอดภัย และจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จากการใช้ในทางที่ผิด การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย หรือจากการสูญหายของข้อมูล

8 .นโยบายความเป็นส่วนตัว การเก็บและการใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการและกรรมสิทธิ์ในข้อมูล

1) บริษัทฯ มีฐานะเป็น “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”

2) บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้ฐานของกฎหมายและจะปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

3.  บริษัทฯ จะดำเนินการภายใต้มาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะไม่เปิดเผย ขาย หรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัทฯ และจะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เท่านั้น

4) บริษัทฯ เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บข้อมูลมาตามเงื่อนไขการใช้งานนี้

5)บริษัทฯ มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับหน่วยงานของรัฐ หรือ หน่วยงานด้านความปลอดภัย หากมีการร้องขอจากหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

6)ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ เพิ่มเติม

     ได้ทางเว็บไซต์ https://www.hinothailand.com/privacy และท่านสามารถติดต่อได้

     ทางเว็บไซต์ https://www.hinothailand.com/contact หรือ ส่งอีเมลถึงบริษัทฯ ได้ที่ Datacontroller@hinothailand.com  โทรศัพท์ติดต่อที่หมายเลขศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (66) 0-2900-5000 เวลาทำการจันทร์ - ศุกร์ 08.00 -17.00 น.

9 .กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดนี้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายไทย หากพบว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้งานนี้เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ ส่วนดังกล่าวย่อมไม่กระทบความสมบูรณ์ของเงื่อนไขการใช้งานทั้งหมด


เงื่อนไขการใช้งานนี้มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป


Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor